Historie

Onderstaande lijst met in het verleden gehouden lezingen kunt u ook als pdf inzien dan wel downloaden: Historie-Bilthovense-Kring 2023.

Vanaf 1975 zijn de volgende thema’s en lezingen in de Bilthovense Kring aan de orde gekomen.
1975 De mens als bewerker van zijn lot
Prof. Dr. J. Kruithof De mens als zingever.
Prof. Dr. P.J. Kuiper Arbeid en gezondheid.
Prof. Dr. G.A. Kessler ‘Voor wat hoort wat.’
Prof. Dr. R.C. Kwant Productiviteit als waarde en gevaar.
Dr. P. Winkel De mens als werker met zijn talenten.
Drs. J. Pasveer Werkeloos maar niet nutteloos.
Prof. Dr. J. de Graaf Het arbeidsethos op drift, terugblik op de cyclus.
1976 Vrijheid: doem, doel, daad
Prof. Dr. J. Broekman Vrijheid van spreken, vrijheid van denken.
Dr. H.M. Vos Pleidooi voor de natuurlijke mens.
Dr. M.S.H. Schlemper Bevrijding in het persoonlijk en maatschappelijk leven.
Prof. Dr. J.H. M. Vossen Vrijheid en biologische bepaaldheid: een uitnodiging tot bezinning.
Prof. Dr.W. Luijpen Vrijheid, dictatuur en demokratie.
Prof. Dr. P. Smits Vrijheid als wezensrealisering.
F.M.J. Houtman Vrijheid van zien en luisteren.
1977 Kentering of Katastrofe: de menselijke existentie onder de ban van het risico
Prof. Dr. J. H. van den Berg Kentering of katastrofe.
Prof. Dr. H. van Praag Hoe veroveren wij de toekomst?
Dr. C. Aalders De psychologie van de angst.
Prof. Dr. A. de Froe Veiligheid en beveiliging.
Dr. H.A. Wage Het risico in de literatuur.
Prof. Dr. Kwee Swan Liat De menselijke existentie in de ban van het risico.
Prof. Dr. J. de Graaf Angst en hoop als wijsgerige thema’s.
1978 Confrontatie -acceptatie
Prof. Dr. J. Broekman Omgaan met de werkelijkheid.
Dr. J. L. Springer Evolutie van het godsdienstig bewustzijn.
Drs. M.S.G.K. van Nierop Strijd en vrede als filosofische basisbegrippen.
Dr. J.A.C. Bleeker De verwerking van de eindigheid van het leven.
A.C. Maas Ik en jij, jij en ik.
Dr. H.W. Tromp Macht en onmacht in de wereldpolitiek.
Prof. Dr. P. Smits Amor fati als levenshouding
1979 Perspectieven voor de mens van morgen
Prof. Dr. P. Thoenes Veranderingen in het cultuurpatroon ged. de afgelopen 25 jaar.
Dr. S.C. Derksen Leven om te overleven.
Dr. J. Vandenberg Perspectieven voor menszijn.
Prof. Dr. V. Westhoff De houding van de mens tegenover de natuur.
Dr. C. Aalders Bewust leven of de kunst der ontmoeting.
S. Vinkenoog Invuloefeningen.
Prof. Dr. R. Bakker Denken over de toekomst vanuit de hoop.
1980 Wording – groei – ontplooiing
Prof. Dr. J. Kruithof Verandering, ontwikkeling, emancipatie.
Prof. Dr. H. Hoefnagels De met het einde van de groei verbonden uitdaging : de ontwikkeling van een hogere vorm van menszijn.
Dr. H. Verhoog De kennisexplosie.
Dr. H.M. Vos Sociale rechtvaardigheid en identiteitsontwikkeling.
Prof. Dr. R. Lubbers Ontwikkeling onder het juk van de egologie.
Prof. Dr.J. van der Veken De proces-visie van A.N.Whitehead: een dyn. zicht op het Geheel.
Dr. J.H.J. van der Pot De beheersing van de technische vooruitgang.
1981 Knooppunten van reflexie
Prof. Dr. J.M. Broekman Prudentie als knooppunt van denken.
Lic. L. Herrebosch Dialectiek.
Prof. Dr. R. Lubbers Het mysterie.
Dr. C. Aalders Orde/Wanorde.
Prof.
Dr. H.C.J. Duijker
De psychologische eenheid van het mensdom.
Dr. H.A. Wage Symbool en begrip.
Prof. Dr. R.C. Kwant Expressie.
1982 Grondpatronen van zijnsoriëntatie
Prof. Dr. H.A. Fischer Barnicol Die Erde als Heimat.
Prof. Dr. W.A. de Voogd van der Straaten Ontstaan en ontwikkeling van het leven; een stukje biofilosofische problematiek.
Prof. Dr. G. Nuchelmans De tegenstelling tussen eenheid en veelheid in de taalwetenschappen
Dr. D. van Sonsbeek Realisatie.
Prof. Dr. C.I. Dessaur Het zelfbeeld van de mens.
Prof. Dr. J. van der Veken Is de mens ‘het resultaat’ van de evolutie?
M.van de Vossen &
M.D. Pieterson – Brendel
Bewustwording als innerlijke weg; de vraag naar de persoonlijke zingeving.
1983 Het gebeuren, pas op de plaats of proces
Drs. Ing. D. van Egmond De onvoltooide mens.
Drs. B.M.D. Ondeilic. Van denkwijze naar zienswijze?
J. Magnus Geen ontwikkelingsproces zonder pas op de plaats – een andere kijk op de ontwikkelingspsychologie.
Drs. W. Vendrik – Twaalfhoven De evolutie van de hoop.
Prof. Dr. H. von der Dunk Het vooruitgangsgeloof in de geschiedenis – Van een cyclische naar een lineaire tijdsvoorstelling
Dr. C. Aalders Het eigenlijke geheim van het gebeuren is… de Toekomst.
Prof. Dr. P.Smits De godsvraag in het licht van de Procestheologie.
1984 De mens als speurder, waarnaar is hij op zoek?
Drs. J. Koolbergen -Leeninga Is transformatie van het bewustzijn mogelijk als doel enzingeving van het leven?
Prof. Dr. J.van Goudoever Een laboratorium voor religies.
Prof. Dr. H.Galjaard Erfelijkheidsonderzoek: de wisselwerking tussen speurwerk en maatschappelijke ontwikkelingen.
Dr. M.S.H. Schlemper De mens als doelsteller en grensoverschrijder.
Prof. Dr. F. van der Blij Op zoek naar het wis en zekere.
Prof. Dr. J.M. Broekman De mens als speurder, waarnaaar is hij op zoek?
Prof. Dr. R.C. Kwant De mens en zijn wisselvalligheid.
1985 De mens in relatie tot het al
Ing. D. van Egmond De mens, een biocomputer of een god in ballingschap?
Dr. G.M.N. Verschuuren Tussen de bomen het bos niet meer zien.
J.A.C. Loots Verbinden, een vraag van de tijd.
Prof. J.R. Hakemulder De betekenis van magie in het kader van de schriftloze culturen.
Dr. J.J. Oosten De zin van de wereld.
Prof. Dr. J. van der Veken Bouwstenen voor een hedendaagse spritualiteit.
Prof. Dr. H. Faber De betekenis van ‘basis trust’ voor de wijsbegeeerte.
1986 Wat is er eigenlijk aan het veranderen in ons denken, geloven
Prof. Dr. P. Smits Eigenlijk en oneigenlijk leven.
Haccou- Baggerman Van Houweninge Veranderingen in de religieuze beeleving van de westerse mens
Dr. J.W.R. Fennema Het vele en het enkele.
Prof. Dr. Kwee Swan Liat Filosofie als leren van evolutie en verandering.
Drs. Th. Van Leeuwen Een nieuwe existentieel- holistische visie op kreativiteit; het belang van denken in beelden.
Prof. Dr. P. Smits De asymmetrische relatie tussen geloven en niet- geloven
Dr. H.S. Verbrugh Veranderingen in het denken en leven in de geneeskunde.
1987 De hachelijkheid van het bestaan. ‘Hoe mensen ermee leven’
Prof. Dr. U. Libbrecht De respons van oosterse filosofieën op de hachelijkheid van het bestaan.
Dr. P. van Dijk De tovenaarsleerling; over de ambivalentie van de techniek.
Prof. H. Koeman ‘Non possumus’ en ‘compromis’; polariserende componenten van de ethiek?
Drs. Ing. D. van Egmond De hachelijkheid van de object gebonden fascinatie.
Prof. Dr. C.C. de Keyser De psychologische wortels van agressie en geweld.
Drs. A.J. van Buren Psychisch ziek, ramp of groeistuip?
Prof. Dr. L.J. Menges Stress en ziek- zijn; recente ontwikkelingen.
W.F.H. Hensen Vrij worden van angst.
1988 Betekenis, bedoeling, begrip. ‘Wat het betekent, een ‘taalwezen’ te zijn?
Dr. M. Brügman Het plezier in de taal.
lic. E.C. van Campenhout Religie als specifieke taalvorm een kritische benadering.
Prof. Dr. S. IJsseling Retorieken filosofie
H. van Ulsen De taal, een levens- spel?
Prof. Dr. J.M. Broekman Werkelijkheid ter sprake gebracht.
Dr. H.F. de Wit Taal en werkelijkheidsbeleving.
Haccou- Baggerman Van Houweninge De taal van sprookjes en de funktie van het literaire symbool.
1989 Wat is het weten waard?
Prof. Dr. H.C. van de Hulst De kunst van het kiezen.
Prof. Dr. W.A.Wagenaar Het weten van geleerden en et weten van alledag.
Prof. Dr. U. Libbrecht Oosterse opvattingen over wat er te weten valt.
Prof. Dr. J. van der Veken Filosofie, wetenschap en geloof.
Dr. H.M. Vos Waardebegrippen als morele informatiedragers.
Dr. R.J. Helsdingen Over het onbewuste, hoe mensen zich voor de gek houden.
Dr. D. Van Egmond Spiritualiteit en inzicht.
1990 Vergankelijkheid. ’Over het voorbijgaan van alle dingen’
Prof. Dr. J.H. van den Berg Vergankelijkheid.
W.F.H. Hensen ‘Eeuwig gaet voor ooghenblick’.
Prof. Dr. H.A. Becker Het opkomen en verdwijnen van generaties.
Dr. G. Bodifée Tijd en omkeerbaarheid in de natuur.
Prof. Dr. R.C. Kwant De vergankelijkheid van sociale constellaties.
lic. E.C. van Campenhout De dood, zingever van het leven?
Prof. Dr. H. von der Dunk Onze omgang met het voorbije.
1991 Inventarisatie van ons bewustzijn. ‘Over wat ons bezielt’
Dr. H.J. Romijn Hersenen en geest, een intuïtieve, neurobiologische zienswijze.
Drs. S. Kicken Bewustzijn als grondgegeven.
Dr. W.B. Drees Een andere kijk op de wereld andere overtuigingen.
Prof. Dr. H.Ph. Visscher‘t Hooft Rechtsorde en rechtsbewustzijn.
Prof. Dr.W.Dupréé Mythen en bewustzijn.
Dr. J. Faber Projectie en religie.
Dr. M. Meijsing Over de plaats van het bewustzijn in de wereld, Perspectieven en aspecten.
1992 Ons doen en laten. ‘Ethische aspecten van menselijk handelen’
Dr. H.M. Vos Wie (wat) is de baas?
Ethische aspecten van menselijk handelen.
Dr. W. Zuidema ‘Halacha’ als intoming van de menselijke overmoed.
Prof. Dr. J. van Hooff Op zoek naar de evolutionaire grondslagen van de ethiek.
Drs. A. S. Manneke Ethiek van de gezondheidszorg.
Prof. Dr. R. Burggraeve Het gelaat van de ander en mijn verantwoordelijkheid in meervoud.
Prof. Dr. J. Broekman Ethische en juridische kwalificaties van handelen.
Dr. G. Bodifée Hoe respectabel is respect voor de natuur?
1993 De mens in een spanningsveld
Drs. D. van Egmond De mens in een spanningsveld tussen hemel en aarde.
Dr. J. Faber Polaire spanning in de intermenselijke en religieuze relatie.
Drs. L. Taal Wanneer het noodlot toeslaat.
Drs. E.C. van Campenhout Tragisch bewustzijn, verantwoordelijkheid en verlossing.
Dr. I.Baardman Spanning is onvoltooid gedrag.
W. Reumer Werkelijkheid en beeldspraak in de poëzie.
Prof. Dr. U. Libbrecht De spanningsverhouding tussen westerse wetenschap en oosterse wijsheid.
1994 De paradox, prikkel tot nadenken
Prof. Dr. M. van Nierop Paradox, ambivalentie en de menselijke conditie.
Prof. Dr. W.L. van Reijen Labyrinthen en runes.
Drs. H. van der Loo De paradox van individualisering.
Prof. Dr. G. van Zantwijk Strategisch management, een dilemma en paradox.
Dr. J.A. Keij De paradox van het niet- bestaan in het bestaan van de mens.
Prof.
Dr. J. van der Veken
De paradox van de eindige vrijheid.
Drs. G. Koek Het filosofisch omgaan met paradoxen in ons dagelijks leven.
1995 Mogelijkheid en verwerkelijking. ‘De drang achter ontwikkelingen’
Dr. F.J.K. Soontiëns Evolutie: toeval, noodzaak of doel?
Prof. Dr. H. van Genderen Mogelijkheden en verwerkelijking in een biologisch verband.
Dr. G. Bodifée Tussen zetten en keuzen (waar orde heerst, is chaos nooit ver weg).
Prof.
Dr. J. Kistenmaker
Serendipiteit en de vooruitgang in de wetenschap.
Drs. G.J. Bach Het leven als inwijding.
Prof. Dr. M. Weyemberg Het einde van de geschiedenis; doelgerichtheid en doelgerichtloosheid.
Dr. M. de Jong Wat Plato nog in petto had; proces-filosofie als een creatieve voortgang naar het nieuwe.
1996 De mens als zinzoeker en zingever
Prof. Dr. S.W. Couwenberg Zingeving en het beschavingsproces.
Prof. Dr. L. Laeyendecker Zin, een schaars goed?
Drs. G. Lengkeek Zingevende kwaliteit.
Dr. R.M. Nepveu Ultieme zingeving in religieus perspectief.
Dr. G. Koek Over mogelijkheden tot zingeving bij het ouder worden.
Dr. G. Bodifée Wetenschap, zinloosheid en zingeving.
Drs. M.C. van Campenhout Kunst als zin en zin als kunst.
1997 Grenzen; beperkingen, ordening, overschrijding
Prof. Dr. H.J. Tieleman Grenzen aan de maakbaarheid van de samenleving en democratisering van het moreel gezag.
Prof. Dr. W. ter Horst Grensbewaking in de opvoeding.
Prof. Dr. H.A.M. Snelders Doorbraken in de natuurwetenschappen.
Dr. J. Keij Zekerheid over onzekerheid; grenzen in het moreel beslissen.
Prof.
Dr. S. van der Geest
Grenzen: een antropologisch commentaar.
Dr. R.D.N. van Riessen De Eros, de dood en de ander; transcendentie in de filosofie van Levinas.
Prof. Dr. J.M.M. de Valk Grenzen, de paradox van onze natuur.
1998 Macht en onmacht
Drs. S. Samson Gezondheid, macht en machteloosheid.
B. Ter Haar Macht van machtelozen.
Prof. Dr. M.C.J. Karskens ‘Kennis is macht’, over het Macht/Weten dispositief van M. Foucault.
Prof. Dr.A. van der Meiden Macht en onmacht in de communicatie.
Drs. A.A. in ’t Veld Macht en onmacht in relaties.
Dr. T.E. Swierstra De mens, bovengeschikt en/of ondergeschikt aan de techniek.
Pof.Dr.J.M.M. de Valk Macht en verantwoordelijkheid.
1999 Continuteit, discontinuïteit, periodiciteit. ‘Over het verloop van gebeurtenissen en processen in de tijd’
Drs. G. Lengkeek Tijd en kwaliteit.
Drs. N. Brinkman Is stilstand achteruitgang?
Drs. P.H.M.A. Revis Naar een integrale evolutieleer.
Prof. Dr. H.A. Becker Consequenties van maatschappelijke trendbreuken.
Dr. D. van Egmond Aardse tijd en heilige tijd.
Dr. G. Bodifée Het verschijnsel explosie.
Drs. G. Koek De rol van het toeval in ons leven.
2000 De dubbelzijdigheid van het menselijk bestaan. ‘Hij die niet kan liegen weet niet wat de waarheid is’
Prof. Dr. M. Kloppenburg Van eenheid tot dualiteit:
Prof. Dr. J. van Hooff En weer terug naar de eenheid?
Dr. J. A. Keij Cultuur van nature.GOED en KWAAD, een onafscheidelijke tweeling?
Dr. CH.J.M. Vergeer Van duisternis tot duidelijkheid.
Prof. Dr. E. van der Velde Vraag en antwoord; over de kwaliteit van de dialoog.
Prof. Dr. J.M. van der Valk De ambivalentie van de samenleving; dupliciteit van de mens: groepswezen en individu.
Drs.C.T. Hogenhuis Zekerheid en onzekerheid en de kwaliteit van ons bestaan.
2001 Tussen verlies en vernieuwing
Prof. Dr. Laeyendecker Vrijheid en binding.
Dr. G. Bodifée Wetenschap als wereldverklaring de winst en de prijs.
Prof. Dr. H.W. von der Dunk De verdwijnende hemel over de Europese cultuur in de twintigste eeuw.
Dr. P. Pronk De bediening van technologie.
Dr. H.R. Vincent Naar een nieuwe cultuur?
Dr. D.G.A. Koelega Kwaliteit van leven in een high tech samenleving.
Dr. A.D. Fokker Een gemeenschappelijk ethos op wereldniveau.
2002 Wat is wijs? En EIGEN-WIJS-HEDEN…Jubileumcyclus
Drs. G. Koek Pleidooi voor een wijsgerige wijze van leven.
Dr. G.A. Kleij Wat is wijs?
Prof. Dr. J.M.M.de Valk Van regelethiek naar deugdenethiek. Een andere benadering van normen en waarden.
Dr. M. Meijsing Hersenen, fantomen en losse ledematen: wie of wat zijn wij eigenlijk?
Prof. Dr. J. Veken De Copernicaanse revolutie voorbij.
Dr. G. Bodifée Een wereld in wording waar rationaliteit, humaniteit en religiositeit samenkomen.
Dr. D. van Egmond Tussen mystiek en bijgeloof; transformatieve filosofie volgens Constantin Brunner.
lic. E. van Campenhout Mystiek en postmoderniteit.
2003 De menselijke maat in het geding?
Prof. Drs. P. Rademaker Grootschaligheid -kleinschaligheid in verband met globalisering.
Drs. N. Brinkman Complexiteit – eenvoud.
Belasting -belastbaarheid.
Prof. Dr. A. Appels Waar wordt de grens overschreden?
Drs. G. Koek Geborgenheid – autonomie.
Prof. Dr. H.J. Tieleman Technologie, organisatie en de menselijke maat.
Dr. L. van de Venne De kwaliteti van het onderwijs en de menselijke maat.
Drs. B.Moerland Mateloosheid en maathouden.
2004 Middelen, mogelijkheden, moraal€¦’Wat is echt de moeite waard?
Prof. Dr. J.M.M. Valk Doel en middelen.
Dr. J.C. van Noordwijk – van Veen Rentmeester of Roofridder.
Dr. A.G. Vink Mens en mensbeeld in de Verlichting.
Dr. S. Haring In het grensgebied van filosofie, exacte wetenschappen en techniek.
Drs. G. Koek De vraag van Camus.
Dr. Chr. Hogenhuis Een korte tocht langs welvaart, kwaliteit van leven en levenskunst.
Prof. Dr. E. Schroten Vóór – denken of na – denken? Ethiek en gentechnologie.
2005 Verscheidenheid. ‘Verrijking of verdeeldheid?’
Dr. M. Poorthuis Religieuze pluriformitet: verrijking of verdeeldheid.
Prof. D. M. van Rossem Europese eenheid: verrijking of verdeeldheid.
Prof. Dr. H.A.J. van Oonk Verscheidenheid en entropie.
Dr. G. Bodifée De kracht van de verdeeldheid in de natuurwetenschappen.
Dr. K.Benammar Overvloed en verscheidenheid.
Dr. L.Heuts Multiculturaliteit en de publieke ruimte.
Prof. Dr.H.W.von der Dunk Omgaan met verscheidenheid en het streven naar grotere eenheid in historisch perspectief.
2006 Hedendaagse filosofen kijken naar morgen. ‘Een verkenning’
Drs. D. Roovers Onwikkelingen in de gezondheidszorg.
Dr. J. Keij Blik op een onzichtbare toekomst.
Drs. N. Oudejans De vluchteling in de rechtsorde.
Drs. S. van der Burg De moraal van technische artefacten.
Drs. C.V. Simon Schaamte en fatsoen; over de verborgen regels van de publieke ruimte.
Dr. R. Gude Overvloed en Miserabilisme.
Frank en Maarten Meester Wat is de religie van de toekomst?
2007 Mens in uitvoering
Dr. G. Bodifée Het moreel initiatief.
Prof. Dr. H.J. Tieleman Maatschappij in uitvoering; resultaat van menselijk handelen, maar niet de uitwerking van een menselijk onderwerp.
Prof. Dr. J. van Hooff Mens in uitvoering – een evolutionair perspectief.
Prof. Dr. H. Achterhuis Het morele dier.
Drs. S. Valkenberg Liberalisme 2.0: over de noodzaak van opvoeding in de consumptiemaatschappij.
Drs. D. Roovers Dilemma’s in de zorg.
Prof. Dr. H. Kunneman Belemmeringen en inspiratiebronnen voor dialogische verbindingen in onze tijd: een kritisch humanistisch perspectief.
2008 Globalisering. ‘Kansen en bedreigingen’
Prof. Dr. A. Heertje Globalisering, kansen en bedreigingen.
Prof. Ir. K. van Egmond De binnenkant van duurzaaamheid.
Prof. Dr. H.C. J. Pronk Leven in een ‘global village’.
Prof. Dr. G. Junne Globalisering, veranderingen en conflicten, kansen en bedreigingen.
Drs. T. van Leeuwen Hoe kan de comparatieve filosofie bijdragen aan een ‘innerlijke globalisering’?
Dr. L. Keune Urgentie en mogelijkheid tot een New Deal.
Dr. G. Bodifée Een veelheid van religies op een ééngemaakte aarde.
2009 Kwaliteit van samenleven. ‘WISSEL op of naar de TOEKOMST?
Drs. P. Pekelharing Plato en het probleem van de sociale orde.
Dr. L. Heuts Het verbindende en het verschillende.
Drs. K. Meijlink Kosmopolieten in de polder.
Dr. J. Bartels Adam in ballingschap: over de macht en onmacht van mensen en de mogelijkheid van solidariteit.
Dr. V. van der Burg Over publiek en privaat en de bedreiging van de burger door technologische instrumenten van de overheid?
Prof. Dr. J. Seidell Samenleving en duurzaamheid.
Dr. R. A. Bosch Kwaliteit van samenleven, jong en oud.
Dr. P. Slurink Worden we wijzer van de evolutionaire psychologie?
2010 Vrijheid in verlegenheid?
Prof. Dr. F. Jacobs Vrijheid en ethiek.
Dr. J. Bartels Vrijheid in cultuurhistorisch en cultuurfilosofisch perspectief.
Prof.
Dr. A. Mooij
Vrije wil en de toerekeningsvatbaarheid in rechtspraak en psychotherapie.
Prof. Dr. J. van Hooff Vrijheid, ethiek en empathie vanuit de biologie.
Drs. D. Kleinlugtenbelt Levenskunst: bevriend raken met jezelf en de ander.
Prof. Dr. J. Duyndam Als er geen vrije wil is, is alles geoorloofd.
Prof. Dr. M.Slors Vrije wil en de causale effectiviteit van mentale toestanden.
2011 Menswaardig leven. De anderen- wij- en ik
Dr. J. Bartels Het verlangen naar een menswaardig leven.
Dr. H.H.H. van Erp Menswaardig leven en democratie.
Prof.
Dr. D. Douwes
Menswaardig leven en culturele verschillen vanuit de islamitische samenleving gezien.
Dr. T. van Leeuwen Menswaardig en intercultureel leven vanuit een boeddische invalshoek.
Drs. P. Pekelharing Menswaardig leven en menselijke natuur.
Prof. Dr. Ir. P.P. Verbeek Menswaardig leven en techniek.
Prof. Dr. H.J. Tieleman Menswaardig leven en economie.
2012 Ons gedrag. Waar wordt het door bepaald en beïnvloed?
Prof. Dr. J. van Hooff Een biologische kijk op gedrag.
Dr. W. Tiemeijer Hoe mensen keuzes maken.
Drs. R. Leusink – Bernelot Moens Onderwijs, vorming en gedrag.
Dr. F. Geelhoed Extreme houdingen en gedrag.
J. Timmer (MA) Voorgeprogrammeerd: hoe internet ons leven leidt.
Dr. H. J. Hogeboom van Buggenum De evolutie van bewustzijn en gedrag volgens Teilhard de Chardin.
Drs.G. Lengkeek Zelf vorm geven aan het eigen gedrag.
2013 Oriëntatie in complexiteit. Actuele dilemma’s in de samenleving
Prof. Dr. P. Van Tongeren Zijn we de architect van ons eigen bestaan? Over deugdethiek en levenskunst.
Drs. R. Bregman Klagen in het paradijs.
Prof. Dr. A. Heertje Economie is de wijsheid van het eeuwige tekort.
Drs. R. Gude Het ge(s)laagde leven.
K. Benammar (PhD) Geld en waarde.
Prof. Dr. K. van der Wal Zijn duurzame oplossingen haalbaar?
Drs. W. Schuurman Wis en zeker, hoewel?!
2014 Kunnen wij de TOEKOMST nog horen aankomen?
Prof. Dr. R. ten Bos Is een lofzang op de internetgeneratie terecht? Michel Serres’werk belicht.
Prof. Dr. P. Nikken Duimelijntje op ontdekkingstocht in de digitale media.
Prof. Dr. A. Droogers De toekomst van religie,religie van de toekomst.
Prof. Dr. J. de Mul De zwermgeest. Een neurologische reflectie op neurotechnologie.
Prof. Dr. J. van den Hoven Ethiek voor een Big Data Samenleving.
Prof. Dr. H. Clevers De onderzoeksweg naar genezing van darmkanker en de betekenis voor de mens als bewoner van deze planeet.
Prof. Dr. A. de Ruijter De Ondoordringbare Samenleving.
2015 Over KWAAD gesproken…*
Drs. Paul Revis Antwoord op Job
Dr. José vd Helm De zeven hoofdzonden in Dante’s ‘Divina Commedia’
Prof.dr. Jan v Hooff De evolutie van de boom van kennis van goed en kwaad
Prof.dr. Hans Achterhuis Kwaad in het groot
Dialoogavond: Brainstormen over het thema voor het volgende seizoen.
Prof.dr. Jan Derksen Over Kwaad in het klein gesproken
Prof.dr. Ewald Engelen ‘Follow the money’ – over de macht van Mammon
drs. Désanne van Brederode Vrijheid als speelveld van goed en kwaad
2016 LEEF – TIJD
Drs.Henning Zorn Tijd en cultuur.
Prof. Dr. Gerard ’t Hooft Tijd in de natuurwetenschappen.
Prof. Dr. Paul van Tongeren Lijden aan het verstrijken van de tijd.
Prof.  Dr. Maarten van Buuren Tijd en zijn.
Prof. Dr. Wouter van Beek Andere plaatsen, andere tijden.
Msc. Bas Nabers Tijd om te beginnen.
Dr. Ida Sabelis Nieuwe tijdkooitjes: over efficiëntie als symboolbegrip en ‘het nieuwe werken.’
2017 Sterke Verhalen in tijden van overvloed en onbehagen
Prof. Dr. René ten Bos Kleine lessen in waarheid
Prof. dr. Christien Brinkgreve Mensen maken verhalen, verhalen maken mensen
Prof. dr. Frank Koerselman Westerse pseudoverlichting
Prof. Dr. Jos de Mul Paniek in de polder. Democratie in tijden van ‘post truth’ en ‘alternative facts’
Dr. Menno Hurenkamp Sociaal Burgerschap
Dr. mr. Maxim Februari Sterke verhalen: roman en data
Dr. Thijs Lijster De grote vlucht inwaarts
2018 Wie is Wij? Van individu naar interdividu
Bas Mesters Waar is de ‘fraternité’?
Dr. Henk Oosterling Iedere krijger is een gever
Marleen Janssen Groesbeek Zelf in actie komen voor een duurzame toekomst
Dzsingisz Gabor We trekken samen op, hoewel Oost en West
vrijheid verschillend beleven
Dr. Dr. Anton Jäger Een ‘populisme-voorbij’ identiteit
Dr. Prof. dr. Jan Boersema Hoe groen is de vooruitgang?
Dr.Marjan Slob, m.m.v. Riemke Leusink en Warrie Schuurman
2019
Prof. Dr Rutger Claassen Vrijheid in (neoliberale tijden?
Dr. Wouter Mensink De consument en het fairtrade -complex
Prof. Dr. Kees Schuyt De paradox van determinisme en vrijheid in de filosofie van Spinoza
Antonie Ladan Over innerlijke vrijheid
Prof. dr. Mr. Marten Oosting Vrijheid en het publieke domein
Coen Simon Niemand de baas: vrijheid, gelijkheid en vaderschap
Dr. Kees van Ekris Vrijheid in spreken
In verband met de Corona-pandemie zijn de laatste twee lezingen afgezegd en is de programmering van 2020-2021 verschoven naar 2021-2022
2021 Corona, a point of….return?
Prof. dr. Andreas Kinneging De onzichtbare maat
Prof. dr. Hans Alma De politieke dimensie van aandacht, compassie en zorg
Prof. dr. Henk Manschot Leven ‘in overeenstemming met de natuur?’
Prof. dr. Klaas van Egmond Het morele kader van een duurzame samenleving
Prof. dr. Paul van Tongeren Uit vele hoeken leren kijken
Door lockdown en ziekte zijn in de cyclus 2021-2022 twee lezingen uitgevallen.
2022 Anders denken en doen, op zoek naar een collectieve moraal
Dr. Dorine van Norren Rechten voor de natuur
Drs. Riemke Leusink-Bernelot Moens Nu is het aan ons: gelote burgerberaden
Prof. dr. Remieg Aerts Prometheus en Pandora
Prof. dr. Marc de Kesel De wortels van de politiek. Reflecties bij Simone Weil
Dr. Jesse Mulder Individualisme als oog van de naald
Prof. dr. Floris Cohen Waardevast handelen in theorie en praktijk
Dr. Thijs Lijster Muziek en filosofie, een complex koppel